نام واحد :
کمک فنر پیمان
نوع فعالیت :
تولید و تعمیر کمک فنرهای ماشینهای سنگین
نام مدیر :
پیمان
آدرس :
خاوران، آقانور، تعمیرگاه بوش
0213348566702133485667
33485667