نام واحد :
واشر سازی ابتکار
نوع فعالیت :
تولید انواع واشر ماشین های سنگین
نام مدیر :
ابتکار
آدرس :
تبریز، دیزل آباد اول، گاراژ عظیمی
0914104489009141044890