نام واحد :
لنت کوبی
نوع فعالیت :
لنت کوبی و خدمات چرخ انواع کامیون
نام مدیر :
نجف آبادی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913945577909139455779