نام واحد :
لنت کوبی
نوع فعالیت :
لنت کوبی و خدمات چرخ کامیون
نام مدیر :
علیخانی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913731107409137311074