نام واحد :
لنت کوبی
نوع فعالیت :
باز و بست چرخ انواع کامیون
نام مدیر :
شهربابکی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913947140809139471408