نام واحد :
لنت کوبی گلستان
نوع فعالیت :
لنت کوبی و باز و بست چرخ انواع کامیون
نام مدیر :
گلستان
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145521209131455212