نام واحد :
لنت کوبی کیوان
نوع فعالیت :
باز و بست انواع چرخ ماشینهای سنگین
نام مدیر :
کیوان
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913947675709139476757