نام واحد :
لنت کوبی ولیعصر
نوع فعالیت :
لنت کوبی و باز و بست چرخ کامیون
نام مدیر :
ملک پور
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145409409131454094