نام واحد :
لنت کوبی لیاقت
نوع فعالیت :
لنت کوبی و باز و بست چرخ کامیون
نام مدیر :
ولی زاده-هاشمی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913871618709138716187