نام واحد :
لنت کوبی علی
نوع فعالیت :
لنت کوبی و خدمات چرخ کامیون
نام مدیر :
علی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913145641909131456419