نام واحد :
فرد واشر
نوع فعالیت :
ساخت انواع واشرهای ماشین های سبک و سنگین
نام مدیر :
ابوالحسنی
آدرس :
کرمان، ج تهران، جنب باربری سعادت
0341261456103412614561
12614561