نام واحد :
دیزل کمنز
نوع فعالیت :
پرس شیلنگ، تعویض کیسه باد، لوله کشی
نام مدیر :
عیسی پور
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913621945109136219451