نام واحد :
جهان واشر
نوع فعالیت :
پرس شیلنگ های فشار قوی و واشربری
آدرس :
ساوه ، بلوار آزادی
0864222780208642227802
42227802