نام واحد :
جرثقیل میثم
نوع فعالیت :
خدمات جرثقیل و تریلی
نام مدیر :
نخعی
آدرس :
کرمان، جاده تهران
0913140244709131402447