نام واحد :
تولید واشر
نوع فعالیت :
تولید انواع واشر ماشینی و صنعتی
آدرس :
کرمان، جاده سیرجان
0913939236409139392364