نام واحد :
تعمیرگاه پیام
نوع فعالیت :
تعمیرات تخصصی کامیونهای ماک
نام مدیر :
گلزاری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913345067909133450679