نام واحد :
تعمیرگاه میرزا پور
نوع فعالیت :
تعمیرات سایپا دیزل و خدمات فنی ولو
نام مدیر :
میرزاپور
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913347246309133472463