نام واحد :
تعمیرگاه مهدی
نوع فعالیت :
تعمیرگاه مجاز ایویکو
نام مدیر :
شول-داوود
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913345315009133453150