نام واحد :
تعمیرگاه منصور
نوع فعالیت :
خدمات فنی تخصصی هوو
نام مدیر :
گنبدکناری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913505362209135053622