نام واحد :
تعمیرگاه مشهد کمنز
نوع فعالیت :
اعمیرات فنی موتورهای کمنز
نام مدیر :
شکوهی، تنهایی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913945346009139453460