نام واحد :
تعمیرگاه غضنفری
نوع فعالیت :
تعمیرات فنی نیسان، البرز، هوو
نام مدیر :
غضنفری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913845612309138456123