نام واحد :
تعمیرگاه البرز
نوع فعالیت :
تعمیرات تخصصی ولو واسکانیا
نام مدیر :
شهدادی -امین
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913278304509132783045