نام واحد :
تعمیرگاه اف هاش
نوع فعالیت :
تعمیرات دانگ فنگ، هوو، اسکانیا و اکتروس
نام مدیر :
زمانی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913178518609131785186