نام واحد :
تعمیرگاه احمد
نوع فعالیت :
تعمیرات فنی بنز و هوو
نام مدیر :
عسگری
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913245255009132452550