نام واحد :
تعمیرگاه
نوع فعالیت :
تعمیرات ترمز، کلاچ و اوایل پمپ فرمان
آدرس :
مشهد، شهرک طرق،
0915325620209153256202