نام واحد :
تراشکاری
نوع فعالیت :
تراشکاری و خدمات آهنگری
نام مدیر :
علیرضا، جواد
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913179143109131791431