نام واحد :
بازرگانی شریفی
نوع فعالیت :
 انواع لاستیک کامیونی سواری و باری
نام مدیر :
شریفی
آدرس :
بزد، سرچشمه زارچ، روبروی شهرک صنعتی
0353527286803535272868
35276949