نام واحد :
امیرکبیر واشر
نوع فعالیت :
سازنده انواع واشرهای سبک و سنگین
نام مدیر :
ناجی
آدرس :
اصفهان، خ امیرکبیر
0313386446103133864461
33880464