نام واحد :
اصفهان ترمز
نوع فعالیت :
تعمیر و تنظیم ترمز ماشینهای سنگین
نام مدیر :
طهماسبی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913794178009137941780