نام واحد :
آهنگری
نوع فعالیت :
آهنگری و جوشکاری ماشینهای سنگین
نام مدیر :
نجف آبادی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913347640709133476407