نام واحد :
آهنگری مهدی
نوع فعالیت :
باز و بست مندل ، فنر و سیبک
نام مدیر :
مهدی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913179583609131795836