نام واحد :
آهنگری قاسمی
نوع فعالیت :
کلیه خدمات آهنگری ماشینهای سنگین
نام مدیر :
قاسمی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913178939809131789398