نام واحد :
آهنگری غلام
نوع فعالیت :
جوشکاری و خدمات آهنگری ماشینهای سن
نام مدیر :
غلام
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0936336795209363367952