نام واحد :
آهنگری سید
نوع فعالیت :
آهنگری ، جوشکاری، شاسی کشی و کاربیت کار
نام مدیر :
سیدی
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0936031860409360318604