مناقصه تامین، نگهداری، راهبری و راه‌اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین‌آلات ساختمانی

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

تماس با سنگین آنلاین

مناقصه تامین، نگهداری، راهبری و راه‌اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین‌آلات ساختمانی

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

عنوان آگهی: مناقصه تامین، نگهداری، راهبری و راه‌اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین، سنگین و ماشین‌آلات ساختمانی

مناقصه گزار: شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

استان: تهران

شماره آگهی: م.ع.پ / ۹۸/۰۰۹

کد فراخوان: ۳۲۲۵۹۶۹

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

مهلت دریافت اسناد: ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

مهلت ارسال پیشنهاد: ۱۳۹۸/۱۱/۲۲

تاریخ بازگشایی پاکات: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳

 

شرح آگهی:

آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ / ۹۸/۰۰۹

شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام خدمات موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی زیر و از طریق فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- نوع فراخوان: مناقصه عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران / یک مرحله‌ای

ب- نام و نشانی مناقصه گزار: تهران – خیابان پاسداران – بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری – پلاک ۱۱ – شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص)

ج- موضوع و شرح مختصر مناقصه:

ج-۱ – موضوع مناقصه: انجام خدمات مربوط به تامین ، هدایت و نگهداری، راهبری و راه اندازی خودروهای سبک، نیمه سنگین ، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و خدمات تعمیر و سرویس مورد نیاز آن ها در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مناطق عملیاتی خارک، بوشهر، هرمزگان و تهران

ج-۲- شرح مختصر مناقصه: انجام خدمات حجمی ترابری مشتمل بر راهبری و راه اندازی، هدایت و نگهداری، اپراتوری، پنچرگیری و تعمیر لاستیک، تعویض روغن و سایر خدمات جنبی، شستشو، خدمات تعمیرات برقی و کانیکی و سرویس مورد نیاز خودروهای سبک،نیمه سنگین، سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی و تهیه، تامین و هدایت و راهبری خودروهای استیجاری سبک و نیمه سنگین در مناطق عملیاتی خارگ، بوشهر، هرمزگان، تهران و سایر مناطق مدنظر شرکت پایانه‌های نفتی ایران

د- نوع ومبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر و مورد تایید کارفرما به مبلغ ۹.۱۹۴.۳۱۴.۴۱۷ ریال و همچنین تضمین انجام تعهدات در صورت برنده شدن به میزان ۱۰ درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقصه ضمنا با عنایت به بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲ / ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۹۴.۹.۲۲ هیات محترم وزیران ضمانت نامه های صادره می بایست ضرورتا و لزوما طبق نمونه های پیوست آیین نامه تضمین مذکور باشد. لذا این شرکت از پذیرش ضمانت نامه هایی که فاقد شرایط فوق باشد معذور خواهد بود و هیچگونه مسئولیت و تعهدی در این خصوص نخواهد داشت

ه- محل ، مدت زمان اجرای خدمات و برآورد کارفرما: محل اجرای پروژه خارگ، بوشهر، هرمزگان و تهران بوده و مدت انجام قرارداد دو سال شمسی و برآورد تخمینی کارفرما ۳۶۱.۳۱۵.۷۲۰.۸۶۷ ریال (سیصد و شصت و یک میلیارد و سیصد و پانزده میلیون و هفتصد و بیست هزار و هشتصد و شصت و هفت ریال) می باشد

و- مدت اعتبار پیشنهاد: مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قبال تمدید تا سی روز دیگر می باشد

ز- نوع گواهی تایید صلاحیت پیمانکار: ارایه گواهینامه تایید صلاحیت سال جاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کد یک (امور حمل ونقل) و کد دو (تعمیر و نگهداری)

ح- ارایه گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری از نظر ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده

ط- ارائه مجوز فعالیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل اجرای موضوع مناقصه (در صورت برنده شدن)

ن- زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:

کلیه مناقصه‌گران واجد شرایط می توانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۴ روز به سایت اینترنتی شرکت پایانه‌های نفتی ایران به آدرس WWW.IOTCO.IR قسمت امور پیمان‌ها مراجه و نسبت به دریافت معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران اقدام نموده و ضمن تکمیل، مهر و امضای آنها و الصاق مستندات مربوطه و سایر اسناد، مدارک و گواهینامه‌های ذکر شده در آگهی و سایت پیش گفته، نسبت به تحویل مدارک مذکور به کمیته فنی بازرگانی مناقصه‌گران اقدام نماید. بدیهی است کلیه مناقصه‌گران باید مدارک تکمیل شده ارزیابی کیفی را حداکثر تا ساعت ۱۶ آخرین روز انقضای ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم به کمیته فنی بازرگانی مناقصه‌گران تحویل دهند. همچنین مناقصه‌گران می‌توانند جهت رویت آگهی به سایت های www.iotco.ir ،www.shana.ir و IETS.MPORG.IR مراجعه نمایند.

– جهت تحویل مدارک (ارائه اصل فرم های تکمیل شده ارزیابی و مدارک مورد نیاز در این فراخوان به صورت شش فایل PDF شده بر روی دو نسخه CD) به آدرس تهران – خیابان پاسداران – بالاتر از برج سفید – خیابان شهید حجت سوری – پلاک ۱۱ – شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) طبقه همکف – کمیته فنی بازرگانی تلفن ۲۲۵۹۰۰۲۶ – ۰۲۱ مراجعه نمایند. بدیهی است به مدارک ناقص و مدارکی که به صورت فایل PDF ارایه نمی گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. کارفرما در رد و یا قبول مدراک مناقصه‌گران در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت.

 

آدرس و تلفن: تهران, تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از برج سفید، خیابان شهید حجت سوری، پلاک ۱۱،شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) طبقه همکف – کمیته فنی بازرگانی – ۲۲۵۹۰۰۲۶ – ۰۲۱

منبع آگهی: شرکت پایانه‌های نفتی ایران (سهامی خاص) ۹۸/۱۰/۲۸

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد