مزایده یک دستگاه غلتک راهسازی

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق

مزایده یک دستگاه غلتک راهسازی

مزایده گزار: شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق

شرح آگهی: مزایده یک دستگاه غلتک راهسازی

استان: آذربایجان شرقی

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۶۵۵۲۸۰۰۰۱۳

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

تاریخ مزایده حضوری: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ راس ساعت ۱۲

عنوان آگهی: مزایده یکدستگاه غلتک راهسازی

شماره آگهی: ۹۸۱۰۴۶۶۵۵۲۸۰۰۰۱۳

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

شعبه صادر کننده: شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق

موضوع: موضوع ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

 

متن آگهی:

شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق به موجب حکم اجرائیه شماره ۹۸۱۰۴۲۶۵۵۲۱۰۰۰۶۵ یک دستگاه غلتک راهسازی ازنوع F4L912، چرخ جلو فلزی، چرخ‌های عقب لاستیکی و موتور دستگاه دیوتس به شماره ۶۹۳۳۴۱۶ دارای تیپ CA25 تحت مالکیت شرکت تکنیک را توقیف نموده و در نظر دارد در جریان مزایده حضوری بفروش برساند.

با توجه به اینکه کارشناس محترم دستگاه مذکور را به مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزش گذاری کرده است، بر این اساس مقرر گردید اموال فوق الذکر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ راس ساعت ۱۲ به آدرس محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق از طریق مزایده حضوری به فروش برسد.

مطابق ماده ۱۲۶ قانون اجرای احکام مدنی طالبین می‌توانند تا ۵ روز قبل از موعد مزایده حضوری از اموال مورد مزایده بادید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند. قیمت پایه از مبلغ کارشناسی فوق الذکر شروع و به کسانی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. شرایط مزایده و اسناد مربوطه نیز تا این تاریخ قابل دریافت و اجرای مفاد آن من جمله رقم ضمانت نامه و شماره حساب واریز تا پیش از مزایده حضوری الزامی می‌باشد. مابقی بهاء نیز ظرف یک هفته دریافت می‌گردد. لازم به ذکر است در صورتی که برنده مزایده مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او  پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی یک نوبت در معابر عمومی شهر قره آغاج در راستای اجرای ماده ۱۲۰ اجرای احکام مدنی الصاق می شود تاریخ الصاق این آگهی ۱۳۹۸/۱۰/۱۷می‌باشد.

آدرس: چاراویماق – خیابان امام خمینی – ساختمان دادگستری و دادسرا – طبق همکف
منبع آگهی: قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان چاراویماق – احمد بهروز

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد