مزایده کامیون ۶ چرخ – نوبت دوم

اداره کل امور عشایر استان اردبیل

مزایده کامیون ۶ چرخ – نوبت دوم

اداره کل امور عشایر استان اردبیل

عنوان مزایده: مزایده کامیون ۶ چرخ – نوبت دوم

مزایده گزار: اداره کل امور عشایر استان اردبیل

کد مزایده: ۲۸۲۷۰۸۹۰۰۱

استان: اردبیل

شماره آگهی: ۱۰۹۸۰۰۳۶۴۹۰۰۰۰۰۲

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

عنوان آگهی: مزایده کامیون ۶ چرخ – نوبت دوم

شرح آگهی:

اداره کل امور عشایر استان اردبیل در نظر دارد تعداد دو دستگاه کامیون ۶ چرخ بنز – تانکردار به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (SETADIRAN) و با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۳۶۴۹۰۰۰۰۰۲ بصورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار: ۹۸/۰۷/۱۹

مهلت دریافت اسناد مزایده: از مورخ ۹۸/۰۷/۱۹

تاریخ بازدید: از مورخ ۲۰/۰۷/۹۸ لغایت ۹۸/۰۷/۲۸

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹ بعدازظهر

زمان بازگشایی قیمت ها: ۹۸/۰۷/۳۰

زمان اعلام به برنده مزایده:۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۱ قبل از ظهر

رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد

۲- پیشنهاد می گردد متقاضیان قبل از ارایه پیشنهاد قیمت از کامیون مورد مزایده بازدید به عمل آورند

۳- متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

پرداخت هزینه انتشار دو نوبت آگهی مزایده عمومی در روزنامه سراسری بعهده برنده مزایده می باشد

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: ۴۱۹۳۴ – ۰۲۱

دفتر ثبت نام استان تهران: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها: در سایت سامانه WWW.SETADIRAN.IR بخش ثبت نام  پروفایل مزایده گر موجود است

اداره کل امور عشایر استان اردبیل

منبع آگهی: تجارت ۹۸/۰۷/۲۷

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد