مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)

شهرداری پاوه – مهلت بازدید و دریافت اسناد: 99/01/30

تماس با سنگین آنلاین

مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)

شهرداری پاوه – مهلت بازدید و دریافت اسناد: ۹۹/۰۱/۳۰

عنوان آگهی: مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)

مزایده گزار: شهرداری پاوه

استان: کرمانشاه

شماره آگهی: نوبت اول

مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده در سامانه: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶

مهلت بازدید از خودروهای مورد اشاره: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه: تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۱۶

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵

زمان اعلام به برنده: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵/۳۰

 

شرح آگهی:

آگهی تجدید مزایده – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۱۶ مورخ ۹۸/۰۹/۱۴ شورای اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها در نظر دارد اموال منقول خود را به شرح جدول و شرایط ذیل از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و با شماره تجدید مزایده ۱۱۸ به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

 

ردیف

موضوع تجدید مزایده عمومی

تیپ

مدل

رنگ

شماره پلاک

مبلغ پایه تجدید مزایده عمومی (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در تجدید مزایده عمومی (ریال)

شماره سیستمی تجدید مزایده عمومی در سامانه ستاد

۱

فروش لودر هپکو

HL 1158

۱۳۸۰

زرد

۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۹۹۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۱

۲

فروش کامیون کمپرسی آمیکو

M 1929D

۱۳۸۸

سفید – روغنی

۵۴ ع ۳۲۸ ایران ۱۹

۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۰۹۹۰۰۵۲۳۹۰۰۰۰۰۲

 

شهرداری پاوه – مهلت بازدید و دریافت اسناد: ۹۹/۰۱/۳۰مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)

عنوان آگهی: مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)

مزایده گزار: شهرداری پاوه

استان: کرمانشاه

شماره آگهی: نوبت اول

مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده در سامانه: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۶

مهلت بازدید از خودروهای مورد اشاره: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۱۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه: تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۱۶

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵

زمان اعلام به برنده: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۵/۳۰

شرح آگهی:

آگهی تجدید مزایده – نوبت اول

شهرداری پاوه در اجرای بند ۴ صورت‌جلسه شماره ۱۱۶ مورخ ۹۸/۰۹/۱۴ شورای اسلامی شهر پاوه و با استناد به ماده ۱۳ آئین‌نامه مالی شهرداری‌ها در نظر دارد اموال منقول خود را به شرح جدول و شرایط ذیل از طریق تجدید مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد تجدید مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و با شماره تجدید مزایده ۱۱۸ به صورت الکترونیکی واگذار نماید

مهلت دریافت اسناد تجدید مزایده در سامانه: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۳۰ ساعت ۱۶زمان انتشار تجدید مزایده در سامانه: روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱/۲۴ ساعت ۱۰

مهلت بازدید از خودروهای مورد اشاره: تا روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۳۰ ساعت ۱۵

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه: تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۲/۹ ساعت ۱۶

زمان بازگشایی: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۰ ساعت ۱۵

زمان اعلام به برنده: روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۲/۱۰ ساعت ۱۵/۳۰

 

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی:

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است.

 1. برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرایند تجدید مزایده شامل خرید و دریافت اسناد تجدید مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه ، پرداخت تضمین شرکت در تجدید مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان پذیر می‌باشد.
 2. کلیه اطلاعات موارد فروش شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهد، بررسی و انتخاب بوده و پیشنهاد می‌گردد با توجه به تنوع کالاهای مطرح شده در تجدید مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع تجدید مزایده بازدید به عمل آورند.
 3. علاقه‌مندان به شرکت در تجدید مزایده می‌بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره ذیل تماس ۴۱۹۳۴-۰۲۱ (مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه) حاصل نمایند.
 4. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان‌ها در سایت سامانه (WWW.SETADIRAN.IR) بخش ((ثبت نام/ پروفایل مزایده‌گر)) موجود است.
 5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری‌ها مندرج است
 6. برندگان اول یا دوم و سوم (در صورت اعلام برابر مقررات) تجدید مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه خودرو در مدت ۷ روز برابر ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداری نشوند، سپرده شرکت در تجدید مزایده آنان به نفع شهرداری پاوه ضبط خواهد شد.
 7. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می‌باشد
 8. قیمت پیشنهادی بایستی به طور صریح و روشن بوده و مشروط نباشد در غیر اینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می‌گردد.
 9. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در این تجدید مزایده شرکت نمایند.

 10. برنده تجدید مزایده موظف است مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر قبل از ارائه پیشنهاد قیمت به عنوان سپرده شرکت در تجدید مزایده و همچنین ۱۰ درصد کل مبلغ پیشنهادی خود را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری پاوه به شماره ۳۱۰۰۰۰۳۲۵۷۰۰۶ نزد بانک ملی قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی تحویل نمایند.
 11. برنده تجدید مزایده موظف است در مقابل فروش هر خودرو برابر ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداری‌ها به مدت ۷ روز وجه نقد خودرو را به حساب شهرداری پاوه واریز نمایند.
 12. فروش هر خودرو مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد لذا پرداخت کلیه هزینه‌ها اعم از مالیات، عوارض شهرداری، مالیات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال در شهرداری و دفترخانه، سند نویسی در دفترخانه و خلافی خودرو و غیره بر عهده برنده تجدید مزایده می‌باشد.
 13. سپرده شرکت در تجدید مزایده زمانی به برنده تجدید مزایده مسترد می‌گردد که علاوه بر رعایت مفاد بندهای ۶ و ۱۱ و ۱۲ این آگهی، از تاریخ تحویل خودرو پس از انجام مراحل قانونی به مدت ۳۰ روز نسبت به تعویض پلاک خودرو اقدام در غیر این صورت سپرده شرکت در تجدید مزایده ضبط می‌گردد.
 14. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد شرکت در تجدید مزایده عمومی فوق الذکر را دارند بایستی تا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۱۲ اصل ضمانت‌نامه بانکی یا فیش واریزی شرکت در تجدید مزایده را علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد ان را به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه تحویل نمایند.

 

اطلاعات تماس:

آدرس: استان کرمانشاه – شهرستان پاوه – خیابان امام محمد غزالی – شهرداری پاوه

تلفن تماس: ۴۶۱۲۲۸۱۹ – ۰۸۳

ایمیل: info@pavehcity.ir

سایت: www.pavehcity.ir

 

منبع آگهی: روابط عمومی شهرداری پاوه – ۹۹/۱/۲۴

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین
مزایده لودر هپکو و کمپرسی آمیکو (تجدید مزایده فروش)
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد