مزایده فروش یک دستگاه لودر CLG842

مزایده گزار: شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجرای احکام کیفری)

مزایده فروش یک دستگاه لودر CLG842

 

مزایده گزار:

استان:

شماره آگهی:

تاریخ صدور:

شعبه صادر کننده:

تاریخ شروع:

تاریخ درج آگهی:

جلسه مزایده:

شماره پرونده:

موضوع:

شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع اجرای احکام کیفری)

اصفهان

۹۸۰۲۳۲ش/۹

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

شعبه نهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان (مجتمع اجرای احکام کیفری)

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۳۹۸/۱۰/۰۲

مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ روز چهارشنبه ساعت  ۱۱ الی ۱۲

۹۸۰۲۳۲ش/۹

ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

 

 

متن آگهی:

اجرای احکام شعبه ۹ کیفری دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه  ۹۸۰۲۳۲ ش/۹، یک دستگاه لودر CLG842 به شماره سریال ۰۹۹۲۰۹، سال ساخت ۲۰۰۷، زرد و نوک مدادای رنگ که با توجه به کشور سازنده، تیپ، مدل و  میزان ساعت کارکرد و سیستم آن به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط کارشناس رسمی ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند.

گفتنیست؛ تمامی اطلاعات مذکور ثبت شده و در جریان بازدید از دستگاه لودر CLG842 قابل بررسی می‌باشد.

این دستگاه متعلق به آقای مجید کیوانی فرزند علی به وکالت آقای مصطفی نوروزی مهیاری است. که طی جلسه مزایده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ روز چهارشنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲ به فروش می رسد.

متقاضیان می‌توانند ۵ روز قبل از فروش ضمن هماهنگی با این اجرای احکام از دستگاه مذکور که در خیابان امیرکبیر، گاراژ تعمیرات لودر در توقیف می‌باشد؛ دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید در تاریخ ذکر شده در دفتر این اجرای احکام واقع در دادگستری کل اصفهان به نشانی: خیابان نیکبخت. اجرای احکام  کیفری ، طبقه  همکف اتاق ۰۳۰، حاضر شوند.

فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده بالاترین قیمت بوده و حداقل ۱۰% مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید.

 

آدرس و تلفن: اصفهان، خیابان نیکبخت. اجرای احکام  کیفری ، طبقه  همکف اتاق ۰۳۰

منبع آگهی : مدیر اجرای احکام شعبه نهم کیفری اصفهان، جمشید تاجمیر ریاحی

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد