مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار تیپ ۹۶۶ با سریال ۷۸ مونتاژ ژاپن

مزایده‌گزار: اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

مزایده فروش یک دستگاه لودر کاترپیلار تیپ ۹۶۶ با سریال ۷۸ مونتاژ ژاپن

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد یک دستگاه لودر کاترپیلار تیپ ۹۶۶ با سریال ۷۸ مونتاژ ژاپن از نوع وارادتی زرد رنگ را بفروش برساند.

 

مزایده‌گزار:

استان:

شماره آگهی:

تاریخ شروع:

تاریخ صدور:

تاریخ درج آگهی:

تاریخ بازگشایی پاکات:

شعبه صادر کننده:

موضوع:

اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

کرمان

۹۸۱۰۴۶۳۴۶۳۰۰۰۰۹۹

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۳۹۸/۱۰/۰۱

۱۱ صبح ۹۸/۱۰/۱۴

اجرای احکام شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان

ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی (مزایده)

 

متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول.

دایره مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان در نظر دارد در خصوص پرونده کلاسه۹۸۰۸۴۳  شعبه اول اجرای احکام حقوقی کرمان یک دستگاه لودر کاترپیلار تیپ ۹۶۶ با سریال ۲۳۷۵g  ۷۸ مونتاژ ژاپن از نوع وارادتی زرد رنگ که دارای ۷۰ درصد لاستیک بوده با موتور تازه تعمیر متعلق به آقای علی عامری اختیارآبادی با وضعیت قسمتی از باک آن دارای زنگ زدگی و فاقد سه عدد ناخن بیل و شکستگی شیشه جلو. که توسط کارشناس رسمی دادگستری به ارزش ۲/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است را از طریق مزایده بفروش برساند. جلسه مزایده برای روزشنبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۱ صبح با حضور نماینده دادسرا در محل اتاق مزایده‌های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان برگزار می گردد.

 

شرایط آگهی:

کسانی که تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند می‌توانند تا ۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از لودر مذکور واقع در کرمان – پارکینگ امیرکبیر – بلوار هاشمی رفسنجانی – مقابل پارک مسافر بازدید نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده می‌باید ۱۰% قیمت پیشنهادی خود را بصورت چک تضمینی در وجه اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان و یا واریز به حساب سپرده دادگستری و در پاکت درب بسته تا قبل از برگزاری جلسه مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان تحویل نمایند و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده باشد و در صورت انصراف برنده مزایده ۱۰% مبلغ واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

آدرس: ۱. کرمان – پارکینگ امیرکبیر – بلوار هاشمی رفسنجانی – مقابل پارک مسافر – ۲. اتاق مزایده‌های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان

منبع آگهی: دادورز برگزارکننده مزایده‌های اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – شیروانی

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد