مزایده فروش دو دستگاه کامیون سنگین

مزایده گزار:شهرداری داریون

مزایده فروش دو دستگاه کامیون سنگین

مزایده گزار:شهرداری داریون

عنوان آگهی: مزایده فروش دو دستگاه کامیون سنگین

استان: فارس

شماره آگهی: ۷۲۳۴۳۸

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۶

شرح آگهی:

آگهی مزایده فروش ماشین آلات سنگین شهرداری داریون

نوبت اول: دوشنبه ۹۸/۱۰/۱۶

نوبت دوم: دوشنبه ۹۸/۱۰/۲۳

شهرداری داریون در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ۶۲ مورخ ۹۸.۵.۱۶ شورای اسلامی شهر نسبت به فروش دو دستگاه کامیون سنگین به شرح زیر از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می‌گردد جهت بازدید از ماشین‌آلات و دریافت اوراق مزایده و همچنین تحویل مدارک مزایده تکمیلی در زمان قانونی در ساعات اداری به واحد مالی و قراردادهای شهرداری داریون مراجعه نمایند.

 

 نوع ماشین آلات 

 رنگ 

 مدل 

 ظرفیت / تن 

 قیمت پایه ریال 

 وضعیت 

 کامیون کمپرسی رنو میدلام ۲۶/۲۷۰ 

 سفید – روغنی 

 ۱۳۸۳ 

 ۱۶ تن 

 ۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 بسیار تمیز 

 کامیون کمپرسی بند ۶۰۸ipk 

 نارنجی – روغنی 

 ۱۳۸۹ 

 ۶ تن 

 ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 بسیار تمیز 

 

شرایط مزایده:

  1. واریز معادل ۵ درصد از قیمت پیشنهادی هر دستگاه به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۱۷۳۹۰۰۹ نزد بانک ملی داریون به نام شهرداری داریون.
  2. مهلت یا زمان تحویل اوراق مزایده حداکثر ۱۰ روز پس از درج نوبت دوم آگهی مزایده در روزنامه خبر جنوب.
  3. شهرداری داریون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  4. سپرده نفر اول تا سوم برندگان مزایده در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد.
  5. به پیشنهادات مخدوش، مبهم و دارای شرایط ناقص و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. هزینه درج آگهی مزایده بر عهده شخص برنده مزایده می‌باشد.
آدرس و تلفن :فارس، داریون – ۰۷۱۳۲۶۱۶۷۴۰ – ۰۷۱۳۲۶۱۶۷۴۰ داخلی ۴
منبع آگهی : عبدا… زارعی – شهرداری داریون – استان فارس – ۹۸.۱۰.۱۶
امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد