شماره شانزدهم – سال دوم – شهریور ۹۸ – ۱۶ صفحه

در شماره شانزدهم می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه

شماره شانزدهم – سال دوم – شهریور ۹۸ – ۱۶ صفحه

در این شماره می‌خوانید:

 
  • نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها

معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo مدل FH16

  • آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان
  • نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات
  • کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه
امتیاز شما به این شماره
۵/۵

در شماره می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه.

در شماره می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه.

در شماره می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه.

در شماره می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه.

در شماره می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه.

در شماره شانزدهم می‌خوانید: * نسل جدید در رقابت با قدیمی‌ها معرفی مشخصات و ویژگی‌های کامیون Volvo

مدل FH16 * آخرین مدل‌های لودرهای کوچک در جهان * نگهداری از سیستم هیدرولیک ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه. ماشین‌آلات * کنترل ماشین‌آلات با تلفن همراه تلفن همراه

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد