تجدید مناقصه یک دستگاه تولید قطعات بتنی – نوبت دوم

شهرداری جهرم

تجدید مناقصه یک دستگاه تولید قطعات بتنی – نوبت دوم

شهرداری جهرم

عنوان آگهی: تجدید مناقصه یک دستگاه تولید قطعات بتنی – نوبت دوم

مناقصه گزار: شهرداری جهرم

کد مناقصه: ۱۸۲۷۰۸۹۰۰۳

استان: فارس

شماره آگهی: ۴۶۶۲/۱/۲/۹۸ – نوبت دوم

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

تاریخ درج آگهی: ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

 

شرح آگهی:

شهرداری جهرم در نظر دارد یک دستگاه تولید قطعات بتنی با شرایط مندرج در اسناد مناقصه با اعتبار حدود ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی از بخش خصوصی واجد شرایط خریداری نماید.

آخرین مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ ۹۸.۷.۲۳ می باشد، محل تحویل پاکت پینشهادی واحد حراست شهرداری جهرم می باشد. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مجاز و مختار می باشد. به پیشنهادهای مشروط و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهادهایی که پس از مهلت مقرر ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه یک میلیارد ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شهرداری جهرم یا واریز به حساب ۰۱۰۶۴۳۷۲۱۲۰۰۸ نزد بانک ملی شعبه جهرم می باشد.

هزینه مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد برندگان اول تا سوم در صورتیکه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد. مدت تحویل دستگاه سه ماه می باشد . متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر به سایت www.jahrom.ir و یا با شماره تلفن ۵۴۲۳۴۷۷۰ تماس و جهت دریافت اوراق مناقصه و سایر اطلاعات و جزییات که در اسناد مناقصه مندرج می باشد به واحد فنی و مهندسی شهرداری جهرم واقع در چهارراه دفاع مقدس ساختمان شهرداری مراجعه نمایند

نوبت چاپ اول: ۹۸/۰۷/۰۶

نوبت چاپ دوم: ۹۸/۰۷/۱۳

تاریخ تشکیل کمیسیون عالی معاملات و بازگشایی پیشنهادات ۹۸/۰۷/۲۵

آدرس و تلفن: فارس ,  ۵۴۲۳۴۷۷۰

منبع آگهی: شهرداری جهرم – ۹۸/۰۷/۱۳

کلمات کلیدی: sanginonline, sanginonline.com, mashinsangin, سنگین آنلاین، سنگین‌آنلاین، سنگین، آنلاین، ماشین سنگین، ماشین‌سنگین، ماشین، مجله، نشریه، ماهنامه، ماهنامه ماشین سنگین، مجله ماشین سنگین

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد