تجدید مزایده نوبت دوم فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

مزایده گزار: شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

تجدید مزایده نوبت دوم فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد ماشین‌آلات مازاد نیاز خود  به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR و با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶ به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

مزایده نوبت دوم فروش

 

مزایده گزار:

استان:

شماره آگهی:

زمان انتشار:

تاریخ شروع:

تاریخ درج آگهی:

مهلت دریافت اسناد مزایده:

تاریخ بازدید:

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 

زمان بازگشایی پاکات:

شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه

کرمانشاه

۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶ و شماره مرجع تجدید  ۹۸/۷ نوبت دوم

۹۸/۹/۲۶

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تا ۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۹

از ۹۸/۱۰/۱ تا ۹۸/۱۰/۱۰ از ساعت ۹ الی ۱۳

۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲

۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰

 

عنوان آگهی:

 

شرح آگهی:

 

 

 

 

شرایط مزایده:

 

تجدید مزایده فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار

 

تجدید مزایده نوبت دوم فروش دو دستگاه گریدر، دو دستگاه ژنراتور و یک دستگاه حفار به شماره ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶ و شماره مرجع تجدید ۹۸/۷ نوبت دوم

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد ماشین‌آلات مازاد نیاز خود  به شرح دو دستگاه گریدر، یک دستگاه ژنراتور ۶۴۰ کاوا، یک دستگاه ژنراتور ۱۰۰۰ کاوا و یک دستگاه حفار ویرث و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت SETADIRAN.IR و با شماره مزایده ۱۰۹۸۰۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۶ به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش برساند.

 

۱- برگزاری و کلیه مراحل فرآیند مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد.

۲- تضمین شرکت در مزایده:

الف: برای هر دستگاه گریدر مبلغ ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال به حروف.

ب: برای یک دستگاه ژنراتور ۶۴۰ کاوا مبلغ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل چهارصد میلیون ریال به حروف.

ج: برای یک دستگاه ژنراتور ۱۰۰۰ کاوا مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل هفتصد میلیون ریال به حروف.

د: برای یک دستگاه حفار ویرث مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل دو میلیارد ریال به حروف.

به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی به حساب اعلام شده در سامانه میسر می‌باشد.

۳- اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی پس از اسکن و بارگذاری در سامانه بایستی همراه پاکات حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۹۸.۱۰.۱۱ تحویل امور قراردادها گردد.

۴- پیشنهاد قیمت توسط هر یک از شرکت کنندگان بصورت مجزا و یا تجمیع بلامانع است.

 

آدرس و تلفن:

منبع آگهی:

 

کرمانشاه، شرکت آب منطقه ای کرمانشاه – ۳۸۷۵۱۲۳ – ۰۸۳

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه – ۹۸/۹/۳۰

امتیاز شما به این مزایده
۵/۵
sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

sample83

هیچ نظری وجود ندارد