نام واحد :
نمایندگی مارال صنعت
نوع فعالیت :
نمایندگی رسمی تریلر مارال صنعت
نام مدیر :
محمدی
آدرس :
تبریز، دیزل آباد اول، نبش گاراژ تندرو، پ254
0413445114904134451149
34451131