نام واحد :
موتورسازان
نوع فعالیت :
پل سازی و ساخت انواع سازهای فلزی
نام مدیر :
ادیب نیا
آدرس :
تبریز، ج سردرود، مجتمع کارخانه جات تراکتور
0413425266204134252662
34252664