نام واحد :
صوفی ترابر
نوع فعالیت :
شرکت حمل و نقل و پیمانکاری
نام مدیر :
صوفی
آدرس :
تبریز، دیزل آباد، پاساژ رسالت،پ30
0413445620704134456207
34456214