نام واحد :
صنایع ماشین سازی عدالت
نوع فعالیت :
توزیع تخصصی سرسیلندر بوش بیستون و غ
نام مدیر :
مشهدی حسینی
آدرس :
اصفهان، خمینی شهر، منطقه صنعتی دوشاخ
0313360802103133608021
33608221