نام واحد :
حمل و نقل
نوع فعالیت :
پیمانکاری و حمل فرآورده های نفتی و مذاب
نام مدیر :
پورباقری
آدرس :
کرمان، جاده تهران، بعد از پل
0343261654603432616546
32616545