نام واحد :
حمل و نقل گناباد
نوع فعالیت :
حمل بار به تمام نقاط کشور
نام مدیر :
عباس زاده
آدرس :
سیرجان، کمربندی
0913345431309133454313